PHỤ LỤC NGHỊ ĐỊNH 18

PHỤ LỤC NGHỊ ĐỊNH 18

DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính... xem thêm
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch...

 CHÍNH PHỦ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 18/2015/NĐ-CP                                          ... xem thêm
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT: Về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệ

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT: Về Báo cáo hiện...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2015/TT-BTNMT Hà Nội, n... xem thêm